Regulatory Documents and Notices

May 2, 2024

Kallelse till årsstämma i Anocca AB (publ)

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2024 kl. 16:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:s kontor med adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.Rätt till deltagande och anmälanRätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 22 maj 2024, dels senast fredagen den 24 maj 2024 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 22 maj 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.OmbudOm aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av en eller två justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Verkställande direktörens anförande7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse8. Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör9. Fastställande av antalet styrelseledamöter10. Fastställande av antalet revisorer11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden12. Val av styrelse och revisor13. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen14. Stämmans avslutandeFörslag till beslut:Punkt 1 – val av ordförande vid stämmanDe tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och AMF Tjänstepension AB, som tillsammans representerar 69,5% av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023.Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorerFörutsatt att ändring av bolagsordningen sker enligt punkt 13 nedan föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvodeValberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom till Mikael Blomqvist och Sophie Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.Punkt 12 – val av styrelse och revisorValberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg, Reagan Jarvis, Sophie Blomqvist och Martin Welschof samt nyval av Christiane Hanke-Harloff som ordinarie styrelseledamöter.Christiane Hanke-Harloff är en erfaren företagsledare, konsult och styrelseledamot inom bioteknik-, läkemedels- och CDMO-sektorerna. Hon arbetar för närvarande som konsult och stödjer investerare inom hälsosektorn och bioteknikföretag, och är styrelseledamot i InnoCore Pharmaceuticals BV och Ascenion GmbH. Christiane har en doktorsexamen i molekylärbiologi från Max Planck Institute of Biochemistry i Martinsried, Tyskland.Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.Punkt 13 – styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningenStyrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan.§ 6. Styrelse och revisorerNuvarande lydelse:Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.Föreslagen lydelse:Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter.För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.HandlingarRedovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med onsdagen den 8 maj 2024 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 16 maj 2024. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.Information till aktieägareStyrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.Behandling av personuppgifterFör närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.Södertälje i april 2024Anocca AB (publ)Styrelsen

📎Anocca-Fullmakt-SWE-2024.docx
📎Anocca-Kallelse-till-arsstamma-2024.pdf

Reports & Regulatory

January 29, 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Anocca AB (publ)

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 februari 2024 kl. 13.00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:s kontor med adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.Rätt till deltagande och anmälanRätt att delta vid bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 februari 2024, dels senast tisdagen den 6 februari 2024 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid extra bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 februari 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 6 februari 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.OmbudOm aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.Förslag till dagordningStämmans öppnande och val av ordförande vid stämmanUpprättande och godkännande av röstlängdGodkännande av dagordningVal av en eller två justeringsmänPrövning av om stämman blivit behörigen sammankalladFastställande av antal styrelseledamöterVal av ny styrelseledamotFastställande av arvode till ny styrelseledamotStämmans avslutandeFörslag till beslut:Punkt 1 – val av ordförande vid stämmanDe tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och AMF Tjänstepension AB, som tillsammans representerar 69,5 % av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för stämman.Punkt 6 – fastställande av antal styrelseledamöterVid årsstämman den 14 juni 2023 beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) till antalet.Valberedningen föreslår nu att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) till antalet.Punkt 7 – val av ny styrelseledamotValberedningen föreslår nyval av Martin Welschof som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.Martin Welschof är för närvarande VD i Biolnvent International AB samt bl.a. styrelseledamot i Nextera AS och APIM Therapeutics AS.Punkt 8 – fastställande av styrelsearvode till den nya styrelseledamotenValberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kr till Martin Welschof.Information till aktieägareStyrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.Behandling av personuppgifterFör närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear.Södertälje i januari 2024Anocca AB (publ)Styrelsen

📎Kallelse-till-extra-bolagsstamma-2024.pdf
📎Anocca-Fullmakt_SWE.docx

Reports & Regulatory

May 31, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Anocca AB (publ)

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 14.15 på Danske Banks kontor med adress Norrmalmstorg 1, Stockholm.Rätt till deltagande och anmälanRätt att delta vid bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 juni 2023, dels senast torsdagen den 8 juni 2023 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid extra bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 5 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.OmbudOm aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.Förslag till dagordningStämmans öppnande och val av ordförande vid stämmanUpprättande och godkännande av röstlängdGodkännande av dagordningVal av en eller två justeringsmänPrövning av om stämman blivit behörigen sammankalladStyrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptionerStyrelsens förslag till beslut om riktad nyemissionStämmans avslutandeFörslag till beslut:Punkt 1 – val av ordförande vid stämmanDe tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och Swedbank Robur Fonder AB, som tillsammans representerar 73,5% av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för stämman.Punkt 6 – styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptionerStyrelsen föreslår, villkorat av att slutligt bindande avtal kunnat träffas med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) före dagen för extra bolagsstämman, att stämman beslutar om emission av 8 695 teckningsoptioner på följande villkor:Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget för vidare överlåtelse av dessa till EIB.Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 juni 2023, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.En (1) teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande kan antalet aktier i bolaget öka med högst 8 695 aktier och bolagets aktiekapital kan öka med högst 86 950 kronor.Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara kvotvärdet per aktie i bolaget (nuvarande kvotvärde är 10 kronor).Vid teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal aktier som teckningen avser. Om bolagets styrelse finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer, och såsom tillåtligt enligt aktiebolagslagen, ska betalning även kunna erläggas genom kvittning.Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registreringen av emissionsbeslutet till och med 30 september 2033.Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, samt att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt, är att bolaget den 16 december 2022 ingick ett finansieringsavtal med EIB som ger bolaget rätt att under vissa villkor låna upp till sammanlagt 25 000 000 euro av EIB uppdelat på tre trancher, varvid utbetalning av respektive tranche är villkorat av att EIB erhåller teckningsoptioner som ger EIB rätt att teckna nya aktier i bolaget, som vid varje tidpunkt, om alla lånetrancher utnyttjas, kan motsvara maximalt fyra (4) procent av samtliga aktier i bolaget efter full utspädning. Förslaget syftar således till att bolaget, genom att överlåta teckningsoptioner till EIB, ska ha möjlighet att uppfylla sina åtaganden gentemot EIB enligt nämnda avtal.Om stämman beslutar om en riktad nyemission i enlighet med punkt 7 på dagordningen nedan, kommer teckningsoptionerna under denna punkt 6 att bli föremål för omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.Punkt 7 – styrelsens förslag till beslut om riktad nyemissionStyrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av minst 103 000 aktier och högst 155 000 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med minst 1 030 000 kronor och högst 1 550 000 kronor, på följande villkor:Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa nuvarande aktieägare som anmält intresse för aktieteckning samt en begränsad krets av ytterligare på förhand vidtalade nya investerare i bolaget. De nya aktierna emitteras till en kurs om 3 850 kronor per tecknad aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2023, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Överteckning kan inte ske.Betalning för aktierna ska erläggas kontant senast den 21 juni 2023 eller den senare dag som styrelsen beslutar.Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ge bolaget en förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet för att möjliggöra finansiering av bolagets framtida utvecklingsarbete och inledande av kliniska prövningar samt att bredda aktieägandet i bolaget. Grunden för teckningskursen är en bedömning av aktiens marknadsvärde.Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.HandlingarStyrelsens fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 31 maj 2023. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.Information till aktieägareStyrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.Behandling av personuppgifterFör närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear.Södertälje i maj 2023Anocca AB (publ)Styrelsen

📎Anocca-Fullmakt-SWE-1.docx
📎Kallelse-till-extra-bolagsstamma-2023-Anocca.pdf

Reports & Regulatory

May 17, 2023

Kallelse till årsstämma i Anocca AB (publ)

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 13:30 på Danske Banks kontor med adress Norrmalmstorg 1, Stockholm.Rätt till deltagande och anmälanRätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 juni 2023, dels senast torsdagen den 8 juni 2023 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073-1571534.Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 5 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.OmbudOm aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av en eller två justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Verkställande direktörens anförande7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse8. Beslut oma. fastställande av resultaträkning och balansräkning,b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör9. Fastställande av antalet styrelseledamöter10. Fastställande av antalet revisorer11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden12. Val av styrelse och revisor13. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen14. Stämmans avslutandeFörslag till beslut:Punkt 1 – val av ordförande vid stämmanDe tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och Swedbank Robur Fonder AB, som tillsammans representerar 73,5% av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorerValberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvodeValberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom till Mikael Blomqvist och Sophie Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.Punkt 12 – val av styrelse och revisorValberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg och Reagan Jarvis samt nyval av Sophie Blomqvist (VD för Michano AB) som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.Punkt 13 – styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningenStyrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan.§ 4. AktiekapitalNuvarande lydelse:Aktiekapitalet utgör lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyramiljoner (4 000 000) kronor.Föreslagen lydelse:Aktiekapitalet utgör lägst enmiljonniohundratusen (1 900 000) kronor och högst sjumiljonersexhundratusen (7 600 000) kronor.§ 5. Antal aktierNuvarande lydelse:Antalet aktier ska vara lägst etthundratusen (100 000) och högst fyrahundratusen (400 000) stycken.Föreslagen lydelse:Antalet aktier ska vara lägst etthundranittiotusen (190 000) och högst sjuhundrasextiotusen (760 000) stycken.Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.HandlingarRedovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med onsdagen den 24 maj 2023 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 31 maj 2023. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.Information till aktieägareStyrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.Behandling av personuppgifterFör närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear.Södertälje i maj 2023Anocca AB (publ)Styrelsen

📎Anocca-Kallelse-till-arsstamma-2023.pdf
📎Anocca-Fullmakt-SWE.docx

Reports & Regulatory

May 24, 2022

Kallelse till årsstämma i Anocca AB

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022 kl. 10.30 på bolagets kontor med adress Forskargatan 20G, Södertälje (byggnad 212).Rätt till deltagande och anmälanRätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 13 juni 2022, dels senast onsdagen den 15 juni 2022 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 13 juni 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 juni 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.OmbudOm aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av en eller två justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Verkställande direktörens anförande7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör9. Fastställande av antalet styrelseledamöter10. Fastställande av antalet revisorer11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden12. Val av styrelse och revisor13. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier14. Stämmans avslutandeFörslag till beslut:Punkt 1 – val av ordförande vid stämmanDe tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och Swedbank Robur Fonder AB, vars representanter utgjort valberedning och som representerar 73,5% av bolagets aktier (direkt och indirekt), föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningenStyrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorerValberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sex (6) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvodeValberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med50 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom Mikael Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.Punkt 12 – val av styrelse och revisorValberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg och Reagan Jarvis som ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden till slutet av nästa årsstämma, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.Punkt 13 – bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktierStyrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till och med årsstämman 2023.Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tjugo (20) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.En emission baserad på bemyndigandet får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.En emission får enbart ske mot kontant betalning.I enlighet med ovan villkor, får styrelsen även besluta om andra villkor som styrelsen finner nödvändiga för att genomföra emissionen.Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att göra de justeringar av årsstämmans beslut som är nödvändiga för att kunna registrera beslutet hos Bolagsverket.Syftet med bemyndigandet och anledningen till en potentiell avvikelse från företrädesrätten är att säkerställa finansiering för framtida utveckling av bolaget. Sådan emission får inte kräva ändring av vid var tid gällande bolagsordning.Beslutet om bemyndigande måste biträdas av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster samt antalet representerade aktier vid årsstämman för att äga giltighet.HandlingarRedovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med tisdagen den 31 maj 2022 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med tisdagen den 7 juni 2022. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.Information till aktieägareStyrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.Behandling av personuppgifterFör närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se EuroclearSödertälje i maj 2022Anocca AB (publ)Styrelsen

📎Kallelse-till-årsstämma-2022-Anocca-AB-24-maj-2022.pdf
📎Fullmakt.docx

Reports & Regulatory