Investors

/

Reports & Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma i Anocca AB (publ)

January 29, 2024

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 februari 2024 kl. 13.00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:s kontor med adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att delta vid bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 februari 2024, dels senast tisdagen den 6 februari 2024 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid extra bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 februari 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 6 februari 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av antal styrelseledamöter
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

De tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och AMF Tjänstepension AB, som tillsammans representerar 69,5 % av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för stämman.

Punkt 6 – fastställande av antal styrelseledamöter

Vid årsstämman den 14 juni 2023 beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) till antalet.

Valberedningen föreslår nu att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) till antalet.

Punkt 7 – val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår nyval av Martin Welschof som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Martin Welschof är för närvarande VD i Biolnvent International AB samt bl.a. styrelseledamot i Nextera AS och APIM Therapeutics AS.

Punkt 8 – fastställande av styrelsearvode till den nya styrelseledamoten

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kr till Martin Welschof.

Information till aktieägare

Styrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear.

Södertälje i januari 2024

Anocca AB (publ)

Styrelsen