Investors

/

Reports & Regulatory

Kallelse till årsstämma i Anocca AB (publ)

May 2, 2024

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2024 kl. 16:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:s kontor med adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 22 maj 2024, dels senast fredagen den 24 maj 2024 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 22 maj 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Verkställande direktörens anförande

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av antalet revisorer

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse och revisor

13. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

De tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och AMF Tjänstepension AB, som tillsammans representerar 69,5% av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Förutsatt att ändring av bolagsordningen sker enligt punkt 13 nedan föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.

Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom till Mikael Blomqvist och Sophie Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.

Punkt 12 – val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg, Reagan Jarvis, Sophie Blomqvist och Martin Welschof samt nyval av Christiane Hanke-Harloff som ordinarie styrelseledamöter.

Christiane Hanke-Harloff är en erfaren företagsledare, konsult och styrelseledamot inom bioteknik-, läkemedels- och CDMO-sektorerna. Hon arbetar för närvarande som konsult och stödjer investerare inom hälsosektorn och bioteknikföretag, och är styrelseledamot i InnoCore Pharmaceuticals BV och Ascenion GmbH. Christiane har en doktorsexamen i molekylärbiologi från Max Planck Institute of Biochemistry i Martinsried, Tyskland.

Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan.

§ 6. Styrelse och revisorer

Nuvarande lydelse:

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

Föreslagen lydelse:

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter.För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med onsdagen den 8 maj 2024 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 16 maj 2024. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Information till aktieägare

Styrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Södertälje i april 2024

Anocca AB (publ)

Styrelsen