Investors

/

Reports & Regulatory

Kallelse till årsstämma i Anocca AB (publ)

May 17, 2023

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 13:30 på Danske Banks kontor med adress Norrmalmstorg 1, Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 juni 2023, dels senast torsdagen den 8 juni 2023 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073-1571534.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 5 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Verkställande direktörens anförande

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av antalet revisorer

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse och revisor

13. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

De tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och Swedbank Robur Fonder AB, som tillsammans representerar 73,5% av bolagets aktier och vars representanter tillsammans med styrelseordföranden som adjungerad utgör valberedningen, föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.

Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom till Mikael Blomqvist och Sophie Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.

Punkt 12 – val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg och Reagan Jarvis samt nyval av Sophie Blomqvist (VD för Michano AB) som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan.

§ 4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet utgör lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyramiljoner (4 000 000) kronor.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet utgör lägst enmiljonniohundratusen (1 900 000) kronor och högst sjumiljonersexhundratusen (7 600 000) kronor.

§ 5. Antal aktier

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst etthundratusen (100 000) och högst fyrahundratusen (400 000) stycken.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst etthundranittiotusen (190 000) och högst sjuhundrasextiotusen (760 000) stycken.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med onsdagen den 24 maj 2023 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 31 maj 2023. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Information till aktieägare

Styrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear.

Södertälje i maj 2023

Anocca AB (publ)

Styrelsen