Investors

/

Reports & Regulatory

Kallelse till årsstämma i Anocca AB

May 24, 2022

Aktieägarna i Anocca AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022 kl. 10.30 på bolagets kontor med adress Forskargatan 20G, Södertälje (byggnad 212).

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 13 juni 2022, dels senast onsdagen den 15 juni 2022 inkommer med anmälan om närvaro vid bolagsstämman till bolaget och ska därvid uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt, i förekommande fall, lämna uppgift om deltagande ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan sker per post till Jacob Michlewicz på adress Anocca AB (publ), Forskargatan 20C, 151 36 Södertälje, per e-post till jacob.michlewicz@anocca.com eller per telefon 073‑1571534.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 13 juni 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 juni 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet förevisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.anocca.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Verkställande direktörens anförande

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av antalet revisorer

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse och revisor

13. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

De tre största aktieägarna Michano AB, Mellby Gård AB och Swedbank Robur Fonder AB, vars representanter utgjort valberedning och som representerar 73,5% av bolagets aktier (direkt och indirekt), föreslår att Hans Stråberg ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 8b – dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9-10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sex (6) till antalet och att till revisor ska väljas ett auktoriserat revisionsbolag.

Punkt 11 – fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med

50 000 kr till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget förutom Mikael Blomqvist. Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning för nedlagd tid.

Punkt 12 – val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Hans Stråberg, Mikael Blomqvist, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg och Reagan Jarvis som ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Hans Stråberg ska omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden till slutet av nästa årsstämma, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.

  1. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till och med årsstämman 2023.
  2. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tjugo (20) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
  3. En emission baserad på bemyndigandet får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
  4. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.
  5. En emission får enbart ske mot kontant betalning.
  6. I enlighet med ovan villkor, får styrelsen även besluta om andra villkor som styrelsen finner nödvändiga för att genomföra emissionen.
  7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att göra de justeringar av årsstämmans beslut som är nödvändiga för att kunna registrera beslutet hos Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och anledningen till en potentiell avvikelse från företrädesrätten är att säkerställa finansiering för framtida utveckling av bolaget. Sådan emission får inte kräva ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Beslutet om bemyndigande måste biträdas av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster samt antalet representerade aktier vid årsstämman för att äga giltighet.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för aktieägarna från och med tisdagen den 31 maj 2022 på bolagets kontor och bolagets webbsida www.anocca.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med tisdagen den 7 juni 2022. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Information till aktieägare

Styrelse och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclear

Södertälje i maj 2022

Anocca AB (publ)

Styrelsen